Licytacja budowy budynku apartamentowo - handlowego w Inowrocławiu.

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art.  953 kpc  podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-05-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ul.Narutowicza 42 w sali nr 110,

odbędzie się pierwsza  licytacja prawa własności nieruchomości   
należącej  do dłużnika:
stanowiącej: budowę budynku apartamentowo- handlowego w narożniku działki 64/22
położonej: 88-100 Inowrocław, ul. Stanisława Staszica 2a, 
dla której  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1I/00020111/1

Suma oszacowania wynosi 814.992,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 611.244,00 zł.
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących w dniu sprzedaży przepisów i stawek.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania,

to jest 81.499,20  zł.
Rękojmię można uiścić na konto  komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Inowrocławiu 45 10201505 0000 0002 0009 0126

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Nieruchomość wolno oglądać na dwa tygodnie przed licytacją oraz przeglądać w  Sądzie akta . 
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji (art.976 par.1 kpc).  Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik Sądowy

Artur  Zieliński