Udział 2201/179627 Janikowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-11-2016r. o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul.Narutowicza 42 w sali nr 15 odbędzie się pierwsza licytacja 2201/179627 części prawa własności nieruchomości
stanowiącego: udział 2201/179627 w prawie własności nieruchomości KW BY1I/000073676/5.
należącego do dłużnika: MMF DEVELOPMENT SP. Z O.O.
położonego: 88-160 Janikowo, Kozala 1c
dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1I/00073676/5


Suma oszacowania wynosi 26.089,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19.566,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2608,90zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Inowrocławiu 45 10201505 0000 0002 0009 0126 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30  do godz.14:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 (I Co 1938/15) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Artur  Zieliński