Licytacja działki w Gniewkowie.

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-03-2016r. o godz. 14:00 w kancelarii  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artura Zielińskiego mieszczącej się 88-100 Inowrocław ul. Solankowa 7/3, odbędzie się druga licytacja  prawa własności nieruchomości
stanowiącego: niezabudowaną działkę numer 26/1 o pow. 0,1955 ha
należącej  do dłużnika: Hieronim Drąg
położonej: 88-140 Gniewkowo, Parkowa,
dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1I/00077330/6


Suma oszacowania wynosi 70.282,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 35.141,00 zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 7 028,20 zł.
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Inowrocławiu 45 10201505 0000 0002 0009 0126.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.17:30 do godz.14:30 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 88-100 Inowrocław ul. Solankowa 7/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik Sądowy
Artur  Zieliński