Licytacja domu w budowie Pakość, Węgierce

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-02-2016r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artura Zielińskiego mieszczącej się 88-100 Inowrocław ul. Solankowa 7/3 odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości
stanowiącego: nieruchomość gruntową o pow. 2126 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej- w trakcie budowy. Pow. użytkowa budynku mieszkalnego- 155,26 m2
należącej  do dłużnika: Karolina Kosiada
położonej: 88-170 Pakość, Węgierce,
dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1I/00028514/2

Suma oszacowania wynosi 139.000,00 zł zaś cena  wywołania jest równa 1/2  sumy oszacowania i wynosi 69.500,00 zł.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania w kwocie 13 900,00 zł na konto Komornika w banku:
PKO BP S.A. o Centrum w Inowrocławiu 45 10201505 0000 0002 0009 0126.

W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.07:30  do godz.14:30 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 88-100 Inowrocław ul. Solankowa 7/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).


Komornik Sądowy
Artur  Zieliński