Licytacja mieszkania w Inowrocławiu, ul. Wojska Polskiego 45/39.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW BY1I/00036493/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-12-2015 r.o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonoweg
w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul.Narutowicza 42 w sali nr 209 odbędzie się pierwsza
licytacja odrębnej własności lokalu
stanowiącego: lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 65,07 m2, składającego się z trzech pokoi,
kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy również piwnica o powierzchni
użytkowej 4,97 m2
należącego do dłużnika: Leszek Marcin Tunowski
położonego: 88-100 Inowrocław, Wojska Polskiego 45/39,
dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1I/00059393/3
z własnością lokalu nr 39 związany jest udział 6507/414.230 części nieruchomości wspólnej
zapisanej w KW 54861.


Suma oszacowania wynosi 160.070,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
120.052,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 16.007,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Inowrocławiu 45 10201505 0000 0002 0009 0126 najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.07:30 do godz.14:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu ul.Narutowicza 42 w
pok. 21 (I Co 2771/14) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego
sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Artur  Zieliński