Licytacja mieszkania w Inowrocławiu, ul. Dworcowa.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW BY1I/00036493/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  23-11-2015r. o godz. 11:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul.Narutowicza 42 w sali nr 110 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego
stanowiącego: lokal mieszkalny położony na II piętrze o pow. 46,45m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju.
należącego  do dłużnika:Eleonora Bakiera
położonego: 88-100 Inowrocław, Dworcowa 51/9,
dla którego  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1I/00036493/7
z własnością lokalu numer 9 związany jest udział 46/2349 zapisany w KW 29560

Suma oszacowania wynosi 120.165,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  80.110,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 016,50 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Inowrocławiu 45 10201505 0000 0002 0009 0126 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30  do godz.14:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu przy ul.Narutowicza 42 w pok. 21 (I Co 6751/11) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Artur  Zieliński