Licytacja mieszkania składającego się z 3 pokoi o powierzchni 57,56 m2 w Gniewkowie, przy ul. 700-lecia 22/33.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
dla której Księga Wieczysta nie została urządzona

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  08-10-2015r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul.Narutowicza 42 w sali nr 110, odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego  stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
stanowiącego: lokal mieszkalny położony na III piętrze, składający się z 3 pokoi, kuchi, przepdpokoju, lazienki oraz wc o pow. użytkowej 57,56m2.
należącego  do dłużnika:WACŁAW OCZKI, IRENA OCZKI
położonego: 88-140 Gniewkowo, 700-lecia 22/33,
wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:   Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
(Adres spółdzielni:   88-100 Inowrocław, ul. Kopernika 7)
dla którego   księga wieczysta nie została urządzona.

Suma oszacowania wynosi 112 370,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  74.913,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 237,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Inowrocławiu 45 10201505 0000 0002 0009 0126 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30  do godz.14:30 oraz przeglądać w     Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu przy ul.Narutowicza 42 w pok. 21 (I Co 2278/12) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Artur  Zieliński