Licytacja mieszkanie 3 pokoje Inowrocław.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  15-06-2018r.r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 42 w sali nr 207,  odbędzie się pierwsza licytacja odrębnej własności lokalu stanowiącego lokal mieszkalny nr 23
stanowiącego: mieszkanie dwustronne z balkonem o powierzchni 71,40m2 w tym powierzchnia przynależna piwnica - 5,30m2. Mieszkanie usytuowane jest na III piętrze, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, oraz przedpokój.

położonego: 88-100 Inowrocław, ul. Świętokorzyska 55/23, 
dla którego  Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1I/00048115/1 [NKW: BY1I/00048115/1]
Z własnością lokalu numer 23 związany jest udział wynoszący 38/10000 związany z nieruchomością KW BY1I/00043731/0.

Suma oszacowania wynosi 208 946,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi

156 709,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 894,60zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić także na konto  komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Inowrocławiu 45 10201505 0000 0002 0009 0126 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30  do godz.14:30 oraz przeglądać w     Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42 w pok. 14  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Artur  Zieliński