Licytacja mieszkania Inowrocław, Łokietka 9

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  28-03-2018 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

przy ul. Narutowicza 42 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego
stanowiącego: lokal mieszkalny położony na parterze o pow. użytkowej 25,09 m2, składającego się z pokoju, tzw. "ślepej" kuchni, węzła sanitarnego oraz przedpokoju
położonego: 88-100 Inowrocław, ul. Łokietka 9/94
wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:
Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu
(Adres spółdzielni:  88-100 Inowrocław, ul. Kopernika 7)
dla którego  Księga Wieczysta nie została urządzona.


Suma oszacowania wynosi 57.741,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43.305,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.774,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można wpłacić także na konto  komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Inowrocławiu 45 10201505 0000 0002 0009 0126
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.14:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42 w pok. 14  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Artur  Zieliński