Licytacja mieszkania Gniewkowo, ul. 700-lecia

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie 
art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  07-03-2018r. o godz. 10:40
w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu przy ul.Narutowicza 42 w sali nr 208, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
stanowiącego: lokal mieszkalny o pow. 25,01m2 położony na I piętrze, składający się z pokoju, kuchni, węzła sanitarnego i przedpokoju. Piwnica 1,08m2.

położonego: 88-140 Gniewkowo, ul. 700- lecia 6/36, 
wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  
Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu
(Adres spółdzielni:  88-100 Inowrocław, ul. Kopernika 7 )

Suma oszacowania wynosi 52 661,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 495,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest

5 266,10zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić także na konto  komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Inowrocławiu 45 10201505 0000 0002 0009 0126 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30  do godz.14:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu przy ul.Narutowicza 42 w pok. 14  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Artur  Zieliński