Licytacja mieszkania Gniewkowo

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-01-2018r. o godz. 09:20 w  budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul.Narutowicza 42 w sali nr 207 odbędzie się druga licytacja odrębnej własności lokalu mieszkalnego
stanowiącego:  lokal mieszkalny o powierzchni 92,35 m2, dwustronny, znajdujący się na partrze, składający się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Do lokalu mieszkalnego przynależy kotłownia o pow. 4,25 m2
położonego: 88-140 Gniewkowo, ul. Inowrocławska 13/1,
dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1I/00072871/5
Z własnością lokalu numer 1 związany jest udział 9235/15600 zapisany w KW BY1I/00072869/8
Suma oszacowania wynosi 130.637,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 87.091,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.063,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić także na konto komornika:
PKO BP SA O. Centrum w Inowrocławiu 45 10201505 0000 0002 0009 0126 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.14:30 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu przy ul.Narutowicza 42 pok. 21 (I Co 5295/12) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Artur  Zieliński