Licytacja działka Inowrocław, ul. Papuszy

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-03-2017r.o godz. 13:00 w kancelarii  mieszczącej się 88-100 Inowrocław ul. Solankowa 7/3  odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości    
stanowiącej: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Inowrocławiu przy ul. Papuszy, działka nr 193/3
należącego  do dłużnika: KRZYSZTOF PRZYGODZIŃSKI, HALINA PRZYGODZIŃSKA
położonej: 88-100 Inowrocław, Jagiellońska, 
dla której  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1I/00035470/3


Suma oszacowania wynosi 92 471,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69.353,25zł.
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.07:30  do godz.14:30 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 88-100 Inowrocław ul. Solankowa 7/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 9.247,10zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika :
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. o Centrum w Inowrocławiu
45 10201505 0000 0002 0009 0126 (art. 8671§1 k.p.c.)
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 k.p.c.).

 

 

Komornik Sądowy

Artur  Zieliński