Licytacja działka Pakość

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 1013 zn. 6 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-03-2017r. o godz. 11:30 w kancelarii  mieszczącej się 88-100 Inowrocław ul. Solankowa 7/3  odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności  nieruchomości
stanowiącej: działkę nr 274/1
należącej  do dłużnika: Michał Jurgoński
położonej: 88-170 Pakość, Lipowa 13,
dla której  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1I/00046423/9
Suma oszacowania wynosi 1 519,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 1 139,25zł.


W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.07:30 do godz.14:30 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 88-100 Inowrocław ul. Solankowa 7/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 151,90 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 zn. 2 kpc).


Komornik Sądowy

Artur  Zieliński