Licytacja mieszkania 3-pokojowego w Janikowie w bloku.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2017 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z siedzibą przy Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, pokój 15, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Marianna Wach, stanowiącego lokal mieszkalny składający się z trzech pokoi, kuchni, wc z łazienką oraz przedpokoju, położony na III piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym, czteroklatkowym całkowicie podpiwniczonym, położonego przy Ogrodowa 12/42, 88-160 Janikowo, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/00029651/1.

Suma oszacowania wynosi 133 785,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi100 338,75 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 378,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 45102015050000000200090126.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 14:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu mieszczącym się pod adresem: Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100 Inowrocław.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Artur  Zieliński