Licytacja dom Wielowieś o powierzchni 248,02 m2.

 

 

 

OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Zieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-04-2018 o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42  odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej:
nieruchomość o pow. 0,2411 ha zabudowaną budynkami o pow. 248,02 m2 składającą się z salonu, korytarza, łazienki, wc, kuchnii, spiżarni, pomieszczenia gospodarczego na parterze oraz korytarza, 5 pokoi, sypialni i łazienki na pietrze.
położonej: 88-140 Gniewkowo, Wielowieś 15 A
dla której  Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1I/00029779/4.


Suma oszacowania wynosi 341 211,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     255 908,25 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 121,10zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu mieszczącym się pod adresem: Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100 Inowrocław.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Artur  Zieliński